PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Gemeentenieuws diaconie maart 2019. Gemeentenieuws diaconie maart 2019.
Veertigdagentijd:

Zoals u in het vorige gemeentenieuws kon lezen is het thema dit jaar: Een nieuw begin.
Over dit thema las ik de volgende mooie tekst:
Een nieuw begin ontstaat
Waar de ENE de andere bij de hand neemt
Waar de weg van het kruis ophoudt
En jij bij de hand wordt genomen!

Tijdens de veertigdagentijd zal er iedere week een speciale Kerk in Actie collecte zijn om zo mensen de kans op een nieuw begin te geven.

Zondag 10 maart: de kerk bloeit op in Cuba.

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in zijn voegen en de economie verslechtert waardoor de armoede toe neemt. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Er is echter nog veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken door het  ondersteunen van theologische opleidingen en hulp  bij het opzetten van diaconale projecten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.

Zondag 17 maart:  Perspectief voor (ex )gedetineerden in Nederland.

In elf Exodushuizen kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op te pakken. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak: wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boeken ze goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak. Bijna 1600 vrijwilligers ondersteunen zo (ex ) gedetineerden en hun familieleden

Zondag 24 maart: op het platteland van India kinderarbeid tegen gaan.

In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rond komen en moeten veel kinderen daarom werken. De scholen zijn vaak ver weg en ouders zien het belang van onderwijs niet in, vooral bij meisjes. Het onderwijs  is vaak slecht en kind onvriendelijk. Kinderen worden hard gestraft, inheemse kinderen en kinderen uit een lagere kaste worden gediscrimineerd. Hierdoor gebeurt het dat kinderen die wel naar school gaan deze voortijdig  verlaten. De Indiase organisatie Sadhana wil Nasrapur vrij maken van kinderarbeid en achtergestelde kinderen nieuwe kansen geven door goed onderwijs.

Zondag 31 maart: pionieren rond zingevingsvraagstukken.

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken en pioniersplekken, waar mensen de waarden van het christelijk geloof en de kerk kunnen ontdekken. Zo is in Rotterdam in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek de Slinge gestart. Sinds de start in 2013 is daar een levendig wijkcentrum ontstaan en is er een  multiculturele christelijke gemeenschap gegroeid, die op zondag bij elkaar komt voor Celebration of bijbelstudie. Door de week zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclubs, taalles, maaltijden en kledingverkoop.

Zondag 7 april: opvang van weeskinderen in Rwanda.

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in dit land. Zij zoekt opvangfamilies voor deze kinderen en regelt onderdak en scholing voor  hen. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig vooral door aids. De stichting besteedt daarom veel tijd aan aidsvoorlichting aan leraren en leerlingen van de vijf scholen, districtbestuurders en predikanten. Verder worden de opvanggezinnen begeleid, wordt er ( vak ) onderwijs gegeven, sport en spel, bijbelstudie en worden kinderen die met hiv besmet zijn geholpen.

Zondag 14 april: jongeren doorleven het Paasverhaal.

Veel christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap nog wel aan? In een Wie- is- de mol- achtig spel kruipen de jongeren een nacht lang in de huis van een hoofdpersoon uit het Paasverhaal en krijgt zo te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. De ontknoping vindt plaats op Paasmorgen.

Zondag 21 april: theologisch onderwijs, van zondagsschool tot doctoraalstudie in Pakistan.

 In Pakistan is evangelisatie tot op zekere hoogte toe gestaan. OTS ( Open Theologisch Seminarie ) wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof door godsdienstonderwijs, het geven van Alphacursussen, een theologische opleiding, het verzorgen van schriftelijke cursussen en les- en zondagsschoolmateriaal. Zo kunnen moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom via de post of internet ook het materiaal ontvangen.

Paasgroet gevangenen:
Op zondag 17 maart  kunt u weer een Paasgroet sturen voor gevangenen in binnen- en buitenland. Iedere gevangene heeft zo zijn of haar eigen verhaal en een bemoediging kan goed doen. Er liggen voorbeeldteksten klaar die u kunt gebruiken om een Paasgroet te schrijven. De diaconie zorgt voor de verzending. Wij hopen dat wij veel kaarten kunnen versturen. Een bemoediging kan voor iemand een nieuw begin zijn.

Vastenactie tijdens de veertigdagentijd: Heel Holland vast!

Het vasten tijdens deze periode zijn wij als Protestantse gemeente van oudsher niet zo gewend. Toch merk je dat steeds meer mensen deze periode gebruiken om een bewuste keuze te maken: niet snoepen, geen alcohol, minder roken. Via www.kerkinactie.nl/40dagentijdkalender kunt u een gratis 40dagenkalender bestellen met tips om invulling te geven aan de vastentijd. U kunt daar natuurlijk uw eigen draai aan geven en een ander geldbedrag invullen. Het geeft u alleen maar een idee om een eigen vorm te geven aan de vastenperiode.

Opbrengst Advent Kerk in Actiecollectes:
Ook tijdens de  Adventperiode was er iedere week een speciale Kerk in Actiecollecte. De totale opbrengst hiervan was 507,44 euro. De diaconie heeft dit bedrag aangevuld met 1600 euro.

Nieuws van Shabaz:
Eind januari kregen we weer bericht van Shabaz.  Hij verblijft nog steeds in Italië in afwachting van een verblijfsvergunning. Momenteel heeft hij onderdak gevonden in een gebouw van Caritas. Het is eenvoudig, maar hij is blij met een dak boven zijn hoofd. Met zijn vrouw en kinderen gaat het goed .De kinderen gaan naar school. De oudste zoon verblijft na bedreigingen nog steeds op een andere plek en krijgt daar thuisonderwijs van een bevriende leraar. Ze hopen dat hij in mei examen kan doen.

Namens de diaconie,
Grada van der Wal - Visser
 
 
Diaconie Diaconie
Diaconie algemeen

De Diaconie bestaat uit drie diakenen, een secretaris, een diaconaal medewerker en een penningmeester, nl:

 • Almut Raaijmakers: diaken – voorzitter en kerkenraadslid
 • Nens van der Wijngaard: secretaris, bijzonder ambtsdrager
 • Christa Quak: diaconaal medewerker, bijzonder ambtsdrager
 • Grada van der Wal: diaconaal medewerker
 • Walter Buth: penningmeester
 
De Diaconie houdt zich met de volgende zaken bezig:
 • Noodhulp; praktische ondersteuning van minderbedeelde mensen binnen de kerkgemeente en de burgerlijke gemeentes waar de PKN Venray toebehoort, o.a. door inzameling voor de Voedselbank Noord-Limburg
 • Samenwerking op diaconaal gebied met andere geloofsgemeenschappen in Venray en Horst,
 • Project Zorgzame Kerk – Zorgmaatje; het opzetten van een netwerk, in samenwerking met andere kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties, waarin mensen die zorgafhankelijk zijn en een klein tot geen sociaal netwerk hebben worden verbonden met vrijwilligers uit de kerkelijke en burgerlijke gemeente.
 • Vluchtelingenhulp o.a. door inzet voor hulp aan asielzoekers en deelname aan de werkgroep Welkom Vluchtelingen Venray.
 • De gemeente informeren over diaconaal werk van de eigen diaconie en landelijke kerk in binnen- en buitenland.
 • Inzamelen van geld middels wekelijkse collecte in de kerk, een jaarlijkse actie onder gemeenteleden en speciale acties voor doelcollectes van Kerk in Actie.
 • Dienstdoen door diakenen en bijzonder ambtsdragers in de eredienst en ondersteunen bij de viering Maaltijd van de Heer.
 
Mailadres van het secretariaat is:

Rekeningnummer van de diaconie is: NL17TRIO 0379 2118 23 ten name van Diaconie Protestantse Gemeenschap Venray e.o.

Voor actuele informatie over de werkzaamheden van de diaconie zie Gemeentenieuws.


Project Zorgzame Kerk – Zorgmaatje
De diaconie heeft het initiatief genomen om te kijken of we als zorgzame kerk zichtbaar kunnen worden in de samenleving door het initiatief te nemen tot het vormen van een zorgmaatjesnetwerk. Er wordt daarbij samengewerkt met andere kerken in Venray en Horst en zorgorganisaties in de regio. Een zorgmaatjesnetwerk is een netwerk van mensen die in een zorgafhankelijke situatie zitten en geen of een klein netwerk hebben en mensen die bereid zijn om tijd voor hen vrij te maken.


De doelgroep bestaat uit kwetsbare mensen met een klein netwerk, die door veranderingen rondom de zorg in de maatschappij tussen wal en schip dreigen te raken.

Hierbij een link naar het profiel van zorgmaatje. We komen graag in contact met mensen die zorgmaatje willen worden. Er worden ook cursusavonden georganiseerd voor zorgmaatjes en geïnteresseerden.

Meer informatie is op te vragen via of door telefonisch contact opnemen met Nens van der Wijngaard, tel.nr. 06-23054875.
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Info verhuur Zonnelied
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.