PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Pasen, 4 april 2021 Pasen, 4 april 2021

‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’
1 Johannes 4:21

Inleiding
In de traditie van de kerk zijn de zes - later zeven - daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven werken van barmhartigheid gaan heten. Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar het ten diepste om draait. Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er daadwerkelijk zijn als die ander een beroep
op jou doet met zijn honger, dorst of ziekte? Wees barmhartig. Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de boodschap van de Bijbel. Voed de hongerigen en geef de dorstigen te drinken; geef de vreemdelingen onderdak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is en gevangen zit en begraaf de doden. Zeven keer barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou.Bij de schikking
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer glazen. Witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door de klimopranken. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.

Het einde van de 40-dagentijd is gekomen. Het mooie Paasfeest als afsluiting.
Jan Willem en ik bedachten dat klokgelui echt bij Pasen hoort en die hoort u dan ook bij het oude, bekende paaslied: Daar juicht een toon.

We wensen u allen gezegende Paasdagen toe en hopen dat we elkaar over niet al te lange tijd weer in de kerk kunnen ontmoeten.

Vriendelijke groet,
Jan Willem en Welmoed


Lied: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

1.Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Geroepen om te zingen, 30
Hier kunt u het lied beluisteren


Tekst ter overdenking
De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.Van de diaconie
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie : NL17TRIO0379211823 of door een Tikkie aan Nens te vragen: 0623054875.         
 
Stille zaterdag, 3 april 2021 Stille zaterdag, 3 april 2021

Inleiding

En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

De tekst komt uit het gedicht van Menno van
der Beek (couplet 7)


 
Bij de schikking
De schikking van stenen van Goede Vrijdag vormen ook hier de basis. De glazen zijn leeg, ons hart is leeg en bedroefd. Doods.


Beste mensen,
Voor deze dag heb ik twee liederen ingezongen.
De liederen verbinden de dood van Jezus (Nu valt de nacht) met de rouwende vrouwen bij het graf. Aan het eind van het tweede lied (Stil ligt de tuin) gloort er voorzichtig wat hoop.

Vriendelijke groet,
Welmoed Hofstra


Lied: Nu valt de nacht
 
1.Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2.De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3.Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4.’t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.


5.Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

Liedboek 590
U kunt het lied hier beluisteren


Lied: Stil ligt de tuin rondom het witte graf

1.Stil ligt de tuin rondom het witte graf
waar zich de Heer voor ons verloren gaf.
Vrouwen en vrienden gaan rouwend in het zwart.
Zwaar als een steen weegt droefheid op hun hart.
Hoop is vervlogen en vriendschap weggevlucht.
Alles wat leeft, ja heel de schepping zucht.

2.Drie dagen is zijn stem niet meer gehoord.
Ademloos wacht de wereld op het woord.
Waar is de God die hemel en aarde schiep?
Waar is zijn Zoon die ons bij name riep?
Waarom verlaat Hij nu wat zijn hand begon?
Duisternis overmant het licht der zon. 

3.Eeuwige, uw gerechtigheid is groot.
Wek uw Gezalfde, wek Hem uit de dood.
Mogen wij hopen dat bij de dageraad
wij Hem herkennen als Hij voor ons staat?
Wordt dan uw hemelse vrederijk gesticht
hier op de aarde in het morgenlicht?

Liedboek 592
Hier kunt u het lied beluisteren

Tekst ter overdenking
Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken, Hij heeft een plek gekregen. Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.
 
Goede Vrijdag, 2 april 2021 Goede Vrijdag, 2 april 2021

Inleiding

Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

De tekst komt uit het gedicht van Menno van
der Beek (couplet 6)Bij de schikking
Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een -dood- stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad. Een kruis van stekelige takken ligt horizontaal op het hart van steen. Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.


Lied: Hij ging de weg zo eenzaam.

1.Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
Geen vriend kon langer meegaan,
geen mens hield nog de wacht met Hem.
Hij ging die weg voor hen.
Hij deed dit ook voor hen.

2.Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
De beulen die Hem sloegen,
bespotten met een doornenkroon.
Hij zweeg en leed voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.

3.Hij ging de weg zo eenzaam.
Hij droeg zijn eigen kruis.
Hij bad: Mijn God, vergeef hen!
Hij leed en stierf op Golgotha.
Hij deed dit ook voor ons,
voor allen, ook voor ons.

Liedboek 560
Hier kunt u het lied beluisteren

Tekst ter overdenking
Als iemand de waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hierbij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?
 
 
Witte Donderdag, 1 april 2021 Witte Donderdag, 1 april 2021


Inleiding

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

De teksten komen uit het gedicht van Menno van
der Beek (couplet 1 en 2) 
Bij de schikking
Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De glazen vazen worden omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren die we gebruikten bij de schikking ‘De hongerigen voeden’ vullen hier het hart, ontkiemd graan accentueert de lijn van het open hart.

Een eenvoudige schikking bij Witte Donderdag, met wijn en koren, verwijzend naar het laatste avondmaal.
En natuurlijk weer een bijpassend lied.

Vriendelijke groet,
Welmoed Hofstra


Lied: Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd

1.Op de avond, toen de uittocht
uit Egypte werd gevierd,
en de matse werd gebroken
en de wijn werd ingeschonken,
toen heeft Jezus aan zijn mensen
een geheim geleerd:

Refrein:
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn. (2x)

2.Op die avond van het paasfeest
heeft Hijzelf ons uitgelegd,
dat het brood ons werd gegeven
als een teken van zijn leven,
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen,
dat heeft Hij gezegd.

Refrein

3.Op die avond, toen de beker
werd gezegend door de Heer,
zei Hij: wat jullie misdeden,
dat is nu voorgoed verleden,
je mag leven van vergeving,
nu en telkens weer.

Refrein

4.Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond voor zijn dood
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd die God aanricht,
en dat feest wordt groot.

Refrein.

Liedboek 395

Hier kunt u het lied beluisteren


Tekst ter overdenking
Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan geven. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in die ander.
 
6e zondag Veertigdagentijd, 28 maart 2021 6e zondag Veertigdagentijd, 28 maart 2021

De doden begraven
‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’ –
Tobit 2:7

Wie Mattheüs 25 leest, komt dit werk van barmhartigheid niet tegen. Toch is het al snel een van de werken geworden. Volgens sommigen om op zeven werken uit te komen. Volgens anderen omdat het begraven van de doden zeker net zo’n plicht is als iemand te eten geven: het niet doen is geen optie. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven.
Bij de schikking
Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen staan paarse tulpen. De tulp staat symbool voor het gebed en de paars is de kleur voor reflectie en gedenken. De rozemarijn, het bitterzoete kruid, is een herinnering aan het leven.

De laatste zondag van de veertigdagentijd alweer. Normaal gesproken staat het Palmpasenverhaal centraal. Misschien ook deze zondag wel in de dienst, dat weet ik niet.
In het thema van Kerk in actie ‘Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid’ en de bloemschikking staat voor deze zondag ‘de doden begraven’ centraal. U leest hier meer over in de inleiding.
Als liedsuggestie werd een lied uit Iona voorgesteld: ‘Als het ademen faalt’ en dat vond ik zo mooi, dat ik dit heb ingezongen.

Voor de komende week hebben we ook voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag een schikking gemaakt en daar zijn ook liederen bij.
En dan voor volgende week zondag natuurlijk een Paaslied.

Vriendelijke groet,
Welmoed Hofstra

 
Lied: Als het ademen faalt

1.Als het ademen faalt,
door de dood achterhaald,
en in stilte voorgoed is gezwicht,
wijst de hemel ons aan
dat het aardse bestaan
pas te zien is in goddelijk licht.

2.Als verdriet niet meer wijkt,
alle hoop ijdel lijkt,
en het eind van de reis komt in zicht,
dan is Christus, de Heer,
ons nabij eens te meer
met zijn troost en bevrijdend bericht.

3.Als het levenslicht sterft,
en het duister ons tergt,
wordt de glorie van God openbaar.
Want de Geest geeft ons moed
en is bij ons voorgoed
in een liefde volkomen en waar.


4.Als wij – weg uit de tijd
en van twijfel bevrijdt -
mogen rusten in vrede voortaan,
zingen eng’len in koor
Gods beloften ons voor,
die hun stemmen hier laten verstaan.

Iona, liederen en gebeden.
Tekst: John. L. Bell
melodie: Boat song, bewerking Graham Maule
Nederlandse tekst: Wim Pendrecht


Hier kunt u het lied beluisteren

Tekst ter overdenking
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.
Zondag 28 maart 2021
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen!
Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie : NL17TRIO0379211823 of door een Tikkie aan Nens te vragen: 0623054875.


                   
 
 
5de Zondag Veertigdagentijd, 21 maart 2021 5de Zondag Veertigdagentijd, 21 maart 2021

De hongerige te eten geven
‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’
Mattheüs 25:35

In de opsomming van Mattheüs is dit het eerste werk van barmhartigheid. Het wordt ook wel de eerste van de lichamelijke werken genoemd en daarmee is al veel gezegd. Wat heb je als mens nodig om in de basale nood van het bestaan, van het zorgen voor je lichaam te kunnen voorzien? Allereerst: dat je te eten hebt en niet omkomt van de honger. Je kunt je zelfs afvragen of het, meer dan een werk van barmhartigheid, niet een plicht is om te zorgen dat ieder mens voldoende te eten en te drinken heeft. In Mattheüs 25 zet Jezus het in ieder geval op scherp: ‘Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?’ Door heel de Bijbel heen is dat de grondtoon: een mens heeft recht op eten, op brood. Zelfs je vijand, zo staat in Spreuken. Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken. En daarmee denken we, nu we richting Pasen gaan, ook aan het brood dat Jezus deelt. Het was een goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te delen met de armen. Een gebaar waar beide beelden prachtig samenkomen: brood om te leven, volop te leven! 
Bij de schikking
Brood om te leven. Brood om te delen. In veel kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld. In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. De glazen met aren worden verbonden door een hart van ontkiemde bonen en zaden. Basis voor ons dagelijks voedsel.


Lieve mensen,

De bloemschikking van komende zondag 21 maart gaat over brood delen. In de schikking staan ook korenaren.
Het lied dat ik hierbij voeg, hebt u misschien afgelopen zondag ook in de gezamenlijke viering gehoord. Ik kreeg het lied om in te zingen voor die dienst en vond het een heel toepasselijk lied voor deze zondag.
Ik wens u allen weer een gezegende, gezonde zondag en week toe.

Vriendelijke groet,

Welmoed Hofstra
 
 
Lied: Als je brood deelt

1.Als je brood deelt deel je macht.
Als je macht deelt neem je deel.

2.Als je brood deelt deel je hart.
Als je hart deelt komt er hoop.

3.Als je brood deelt deel je lijf.
Als je lijf deelt word je een.

4.Als je brood deelt deel je pijn.
Als je pijn deelt is er trouw.

5.Als je brood deelt word je klein.
Als je klein wordt word je sterk.

 
 
6.Als je brood deelt wordt het licht.
Als het licht wordt komt het goed.

7.Als je brood deelt word je brood.
Als je brood wordt word je mens.


Tekst: Herman Verbeek
Muziek: Chris van Bruggen


Hier kunt u het lied beluisteren


Tekst ter overdenking
Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen voor onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd die we samen delen.


Van de diaconie
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen.
Helpt u mee? Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak. U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie : NL17TRIO0379211823 of door een Tikkie aan Nens te vragen: 0623054875.

 
4de Zondag Veertigdagentijd, 14 maart 2021, Klein Pasen 4de Zondag Veertigdagentijd, 14 maart 2021, Klein Pasen

De naakten kleden
‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’ –
Mattheüs 25:36

Wie vroeger z’n vijand echt wilde vernederen, nam hem mee zonder kleren. ‘Naakt en barrevoets’, schrijft Jesaja. Veel dieper kon je als mens niet zinken. Naakt zijn betekent niet alleen dat je geen kleren om je lichaam hebt, maar ook dat er geen plek voor je is in de gemeenschap. Je bent weerloos, in alle opzichten. Overdag de gesel van de zon waar niets je tegen beschermt, ‘s nachts de kou. En dag en nacht de schaamte van het naakt zijn. Het hebben van kleding was geen vanzelfsprekendheid. Door de hele Bijbel heen vind je de oproep te delen van je kleding. De heilige Maarten trok zich deze oproep aan toen een bedelaar hem om kleren smeekte. Hij sneed zijn mantel in tweeën. Achter de kleding zit de vraag naar waardigheid. Wellicht is het daarom dat Paulus het beeld van kleding gebruikt als hij het geloof ter sprake brengt. Wie bekleed is met Christus, ontdekt hoe God hem voluit mens wil maken. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven.Bij de schikking
Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze schikking worden de glazen bekleedt met touw. Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems. De brem en de bloesems vallen naar we elkaar toe zodat er een soort van’ luchtig geweven kleed’ ontstaat.


We zijn alweer bij de 4e zondag van de 40-dagentijd. Halverwege onze tocht naar Pasen.
Deze zondag gaat over ‘de naakten kleden’. Het lied dat ik voor deze zondag heb gekozen is: Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij.
Ik zie dit lied als een aanklacht, oproep. Wat doen wij voor de ander. Waar was je, toen de ander je zocht?

Ik wens iedereen weer een goede zondag toe en een gezonde week.

Vriendelijke groet,

Welmoed
 
Lied: Toen Ik naar mijn naaste zocht
naar Lukas 10:29-37 en Mattheüs 25: 35-36

1.Toen Ik naar mijn naaste zocht,
waar was jij? Waar was jij?
Toen Ik naar mijn naaste zocht,
waar was jij?

Refrein:
En Ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.

Toen Ik naar een naaste zocht,
waar was jij?

2.Ik was naakt en had geen geld,
waar was jij? Waar was jij?
Ik was naakt en had geen geld,
waar was jij?

Refrein

3.Ik had niets en zocht een huis,
waar was jij? Waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis,
waar was jij?

Refrein

4.Toen Ik dorst en honger had,
waar was jij? Waar was jij?
Toen Ik dorst en honger had,
waar was jij?

Refrein

5.Ik was ziek en vroeg om hulp,
waar was jij? Waar was jij?
Ik was ziek en vroeg om hulp,
waar was jij?

Refrein

Evangelische liedbundel

Hier kunt u het lied beluisteren

 
Tekst ter overdenking
Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn vanwaar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

Van de diaconie
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen.
Helpt u mee? Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak. U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie : NL17TRIO0379211823 of door een Tikkie aan Nens te vragen: 0623054875.
 
3e zondag Veertigdagentijd, 7 maart 2021 3e zondag Veertigdagentijd, 7 maart 2021

De vreemdeling onderdak bieden
‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’
Mattheüs 25:35

De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in de genen te zitten om je deur te openen voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Diep in de traditie van Israël zat verweven dat ze ooit in Egypte zelf ook vreemdeling waren. En misschien begint het daar wel: het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde. Wie dat heeft ervaren streeft niet naar behoud van eigen huis en haard, maar kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt.


             
Bij de schikking
Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. Het vogelnestje in de schikking staat symbool voor een warme, veilige plek, een thuis. Een groot blad kan dienen als dak en biedt beschutting tegen wind en regen. Het viooltje mag schuilen in de geborgenheid. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.


De vreemdeling onderdak bieden staat hierbij centraal.
Als lied heb ik het bekende lied 1005 uit ons liedboek ingezongen. Zoekend naar licht, zoekend naar rust, zoekend naar brood, zoekend naar troost, zoekend naar…….. vult u zelf maar in.
Het geloof is soms een zoektocht, een aarzelend op pad gaan. Dit lied zie ik als een (meditatief) gebed.
Ik wens jullie allen een gezegende week toe.

Vriendelijke groet,

Welmoed Hofstra

 
Lied: Zoekend naar licht                 

1.Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein

3.Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

Refrein

4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

Refrein:

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein

Liedboek 1005

Hier kunt u het lied beluisteren.


Tekst ter overdenking
Er is moed voor nodig om een vreemdeling echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens, net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En dat je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.


Van de diaconie
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!
Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie : NL17TRIO0379211823 of door een Tikkie aan Nens te vragen: 0623054875.


              
 
2de Zondag Veertigdagentijd, 28 februari 2021 2de Zondag Veertigdagentijd, 28 februari 2021

Inleiding: De dorstigen laven
‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’
Mattheüs 25:35

Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is. Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan goed drinkwater dagelijkse realiteit. Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om diegene van water te voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Bijna poëtisch lopen de beelden door elkaar, zoals in Psalm 42: zoals een hert dat naar water snakt, verlangt de dichter naar God. En als Jezus bij een waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken waar mensen droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de vreugde weg lijkt. In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft. Door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen voor de ziel.Bij de schikking
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels. voor de viering


Lied  De groeten van Jezus
Over de werken van barmhartigheid

Refrein:
Je krijgt de groeten van Jezus
als jij voor iemand klaar wilt staan.
Je krijgt de groeten van Jezus
als jij het goede hebt gedaan.

1.Geef eten aan wie honger lijdt
Geef drinken, zodat dorst verdwijnt.
Laat alle mensen welkom zijn:
van jong tot oud, van groot tot klein.

Refrein

2.Geef warme kleren tegen kou
en blijf de zieke mensen trouw.
Vergeet niet wie de vrijheid mist
en bid voor wie gestorven is.

Refrein

3.In iedereen die jij ontmoet
komt Jezus zelf jou tegemoet.
Maak dus de arme mensen rijk,
dan leef je in zijn koninkrijk!

Refrein

Tekst: Erik Idema, Muziek: Gerard van Amstel
Kids in Actie / Kind op Zondag 2021

Hier kunt u het lied beluisteren.


Tekst ter overdenking
Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.


Van de diaconie
Voor iedereen een kerk In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie : NL17TRIO0379211823 of door een Tikkie aan Nens te vragen: 0623054875.
 
1e zondag Veertigdagentijd, 21 februari 2021 1e zondag Veertigdagentijd, 21 februari 2021

Inleiding: De zieken bezoeken
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’
Mattheüs 25:36

De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël. Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet zelden omdat gedacht werd dat iemand zijn ziekte wel verdiend zou hebben. Misschien dat daarom het woord voor ‘ziek’ ook wel als zwak wordt uitgelegd: je staat aan de rand, lijkt er even niet meer bij te horen. Radicaal doorbreekt Jezus dit onbarmhartige patroon in de maatschappij door op talloze zieken af te stappen. Daarmee doet Hij meer dan alleen genezen, Hij is hen ook nabij. Hij geeft de mens terug aan zichzelf en maakt van iemand aan de rand weer een mens te midden van mensen. In dat spoor kunnen we op weg. Het mooie van het woord 'bezoeken' is dat je er ook 'zoeken' in kunt lezen: opzoeken wie ziek is. Daar kunnen we wat mee, voor onszelf of als gemeente: we kijken om ons heen en zoeken op wie even niet mee kan doen.Bij de schikking
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. De vergeet-me-nietjes vormen samen met de stammetjes een hart. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.


Lied: Brood zal ik geven

1. Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van te zijn.

2. Kom je van verre en roept men je na -
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.

3. Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

4.Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

5.Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.

6.Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

7.Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

Liedboek 1007.

Hier kunt u het lied beluisteren.


 
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.