PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
ANBI gegevens gemeente en diaconie ANBI gegevens gemeente en diaconie

ANBI gegevens van Gemeente en Diaconie van de Protestantse gemeente Venray e.o.
 
ANBI gegevens gemeente:
Naam: Protestantse gemeente Venray e.o.
Telefoonnummer: 06-51297976
RSIN:  809386793
KVK:   76367215
Website adres: www.pkn-venray.nl
E-mail:  scriba@pkn-venray.nl
Adres: Athoslaan 2
Postcode: 5801 KD
Plaats: Venray

De Protestantse gemeente Venray en omstreken is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/

 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Venray.
 
 
Samenstelling bestuur:
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Doelstelling/visie:
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
Beleidsplan:
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link

Als onderdeel van het beleidsplan 2014-2021 dat op te vragen is bij het scribaat (zie adres hierboven), volgt hier een schets van onze koers:
De  Protestantse Gemeente te Venray en omgeving is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Onze opdracht, wat we belijden, de ambten die we kennen, de structuur etc. is omschreven in de Kerkorde van 2003. Hierbij sluiten we ons aan.
Maar we leggen als Protestantse Kerk in Venray e.o onze eigen accenten, waarbij we ons niet willen laten leiden door de gevolgen van de teruggang van het aantal  leden, maar juist willen proberen de koers te handhaven.
Deze accenten willen we met elkaar gaandeweg uitwerken en verhelderen. 
Ons motto is en blijft “UIT VELEN ÉÉN”.  
 
Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Verslag Activiteiten:
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen:
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente:  
 
  begroting rekening rekening
KVK:   76367215 2020 2020 2019
       
baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen  € 12.000  € 10.523  € 11.939
 Bijdragen gemeenteleden  € 54.650   € 53.600  € 57.849
Opbrengsten uit subsidies en  bijdragen   €   1.850  €   8.317  €   1.881
Incidentele baten, ontrekkingen bestemmingsreserves       --  € 16.586  €   5.850
Totaal baten  € 68.500   € 89.027  € 77.518
       
lasten      
       
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  € 42.250  € 40.377 € 40.863  
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €   5.545  €   5.072  €  6.620
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €   3.300  €   3.135  €  3.287
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 13.500  € 19.954  €14.046
 Salarissen (koster, organist e.d.)  € -  € -  € -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €  3.405  €   3.175  €  3.200
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € -  € -  € -
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves  € -  €  11.815  €  4.850
Totaal lasten  € 68.000  €  83.527  € 72.866
       
Resultaat (baten - lasten)  €      500  €   5.500  €  4.652 Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 

                                    ------------//-----------

ANBI gegevens Diaconie:
Naam    :
College van Diakenen Protestantse Gemeente te Venray e.o.

RSIN      : 824136615
KVK       : 76367320
WebsiteProtestantse Gemeente te Venray e.o. (pkn-venray.nl)
 
Postadres :
Dorpstraat 19
5862 AD Geijsteren
 
E-mail: diaconie@pkn-venray.nl

 
Doelstelling College van Diakenen (hierna te noemen diaconie)
De opdracht van de diaconie is: “Helpen waar geen helper is”. De hulpverlening wordt verleend aan mensen binnen en buiten de protestantse gemeenschap; plaatselijk, landelijk en wereldwijd.
De diaconie heeft tevens als doel de gemeente bewust te maken van de diaconale opdracht, voor het welzijn van mensen, die (tijdelijk) in een kwetsbare positie verkeren, dichtbij en ver weg.
 

Hoofdlijnen  beleidsplan 2018- 2022 :
  • Vanaf september 2019 is er overleg met omringende gemeentes opgestart om in de toekomst nauwer samen te werken. Het gaat hierbij om de gemeenten Boxmeer, Deurne, Elsendorp en Gemert- Boekel.
  • Wij leveren een bijdrage aan lokale diaconale hulp, zoals de Voedselbank.
  • We bevorderen Fairtrade binnen onze gemeente. Hiervoor is een werkgroep opgezet die zich daar specifiek mee bezig houdt.
  • In samenwerking met Synthese is de werkgroep Zorgmaatje opgericht..
  • We betrekken de gemeente bij diaconale acties van Kerkinactie.
  • De diaconie is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de Maaltijd van de Heer en het opstellen van een nieuw protocol. het opstellen van een nieuw protocol.
Samenstelling diaconie:
De diaconie bestaat uit 4 leden: 2 diakenen, 1 secretaris, 1 penningmeester.
Beloningsbeleid:
Dit is niet van toepassing. De diaconie heeft geen medewerkers in dienst.
Uitgeoefende activiteiten:
  • Het selecteren en uitvoeren van acties gericht op hulpverlening “waar geen helper is”. Zo ondersteunen wij een vluchteling met zijn gezin en hebben wij ons tijdens de Coronacrisis aangesloten bij www.nietalleen.nl
  • De gemeente informeren over hulpverlening en acties. Dit doen wij door middel van het Gemeentenieuws, de nieuwsbrief en afkondigingen.
  • Collecteren in de viering.
Afgeronde activiteiten:
  • De werkgroep Zorgmaatje werkt geheel zelfstandig.
Contactadres:  secretaris:      diaconie@pkn-venray.nl

 
Financiële verantwoording
College van DiakenProt.Gem.Venray eo
Begroting en rekening 2020


   
Baten en Lasten      
College van Diaken Prot. Gem. Venray eo kvk. 76367320    
  begroting rekening rekening
  2020 2020 2019
       
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen € - € - € -
Bijdragen gemeenteleden € 7800,- € 14179,- € 9435,-
       
Totaal baten € 7800,- € 14179,- € 9435,-
       
lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 8180,- € 12147,- € 9391,-
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € - € - € -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € - € - € -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € - € - € -
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen € - € - € -
Salarissen (koster, organist e.d.) € - € - € -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 360,- € 327,- € 145,-
       
Totaal lasten € 8540,- € 12474,- € 9536,-
       
Resultaat (baten - lasten) -€ 740,- € 1705,- -€ 101,-
       

Algemene toelichting op de begroting Diaconie 2021
De diaconie heeft geen eigen bezittingen en is afhankelijk van giften van de eigen gemeenteleden en de inkomsten uit acties.
De begroting van 2021 geeft aan dat we ten opzichten van de begroting 2020 meer inkomsten verwachten. Hierdoor kunnen we ons meer uitgaven veroorloven aan het vluchtelingengezin dat onze gemeente ondersteunt. Het grootste verschil zit in de giften ten bate van dit gezin.
De diaconie heeft geen betaalde medewerkers.

Specifieke toelichting op de begroting 2021
Uitgaven:
Diaconaal quotum betreft de afdracht aan de PKN op basis van het aantal leden van onze kerk.
Diakonaal aandeel behelst de bijdrage aan het diaconaal werk vanuit de PKN.
De uitgaven aan Kinderen in de Knel betreft de afdracht van € 15,00 per maand.
De afdracht van 2% OSW betreft de bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking van de PKN.
Diverse giften, waaronder projectgiften, wordt breed gedragen in onze gemeente en betreft de ondersteuning van een vluchtelingengezin.

Inkomsten:
KiA collecten betreft alle KiA collectes in onze gemeente.
Collecte OSW betreft de uitgangscollecte in onze gemeente voor Ontwikkelingssamenwerking van de PKN.
Diaconaal aandeel betreft de opbrengsten uit de jaarlijkse actie onder gemeenteleden.
Overige inkomsten uit diverse acties betreft de opbrengsten uit de boekenkast ten bate van het vluchtelingengezin dat onze gemeente ondersteunt.
Het vluchtelingen gezin wordt verder ondersteund met directe giften van gemeenteleden.
 
 
terug
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.